SPIRIT pro studenty


Přehled novinek ve SPIRITu 2022

Novinky verze 2022 ke stažení (PDF, 698 kB)

Nový systém pro výškové kóty

Ve SPIRITu 2022 je k dispozici nový systém pro generování výškových kót. Lze definovat referenční body a umístit na ně symboly výškové kóty. Výškové kóty přiřazené těmto referenčním bodům se automaticky aktualizují při úpravě referenčních bodů. Lze také určit směr pro výškové kóty. Půdorysné výškové kóty se vztahují k Z-ové souřadnici symbolu výškové kóty.

V symbolech v prohížeči komponentů jsou k dispozici nové symboly výškových kót. Zde naleznete symboly kót pro řezy a pohledy a také pro půdorysné kóty výšek. Všechny symboly výškových kót lze samozřejmě upravit podle vlastního přání, protože jsou uloženy jako symboly B12.

Texty se zarovnáním

Klasický 2D text ve SPIRITu byl vylepšen o možnosti zarovnání. Texty lze nyní zarovnávat vodorovně (vlevo, na střed, vpravo) a svisle (nahoru, na střed, dolů) a tato nastavení lze kdykoli změnit.

Při vytváření nových textů lze nyní definovat zarovnání vzhledem k poloze textu v navigačním menu pomocí volby S5 Zarovnání. Toto zarovnání se použije přímo při zadávání nového textu.

Import Windows metafile souboru

SPIRIT 2022 umožňuje přímo importovat vektorové soubory Windows Metafile – formátu EMF nebo WMF. Dřívější možnst importu EMF souboru byla vylepšena. Import souboru se provede jako vektorová reference, nebo lze při importu provést rozpad souboru na elementy pomocí volby F3 Rozpad.

Nové přizpůsobení pro lišty nástrojů

Dialog pro úpravu lišt nástrojů byl přepracován a nyní existuje více a jednodušších způsobů, jak vytvořit a přizpůsobit vlastní ikonové lišty nástrojů.

Zobrazí se přehled dostupných lišt nástrojů, které lze aktivovat nebo deaktivovat. Aktivní lišty nástrojů jsou barevně zvýrazněny (oranžovou barvou), když je vyberete v seznamu.

Převzít instalační cesty

Po instalaci nové verze programu SPIRIT, počínaje verzí SPIRIT 2022, lze převzít kliknutím myši nastavení cest ze stávající starší verze SPIRITu. SPIRIT nabízí možnost přemístit části instalace, jako jsou komponenty, styly a předběžně spuštěné soubory, na síťové disky nebo jiné místní disky.

Práce s komponenty

SPIRIT 2022 umožňuje přímé zadání označení komponentu pro varianty komponentu. Pomocí funkce Udělat jedinečným lze vytvořit odlišné varianty součástí a zadat nové označení. Dříve byly odlišné varianty komponent generované pomocí funkce Udělat jedinečným automaticky pojmenovány systémem. Stávající název komponenty byl doplněn číslem v závorce. Toto označení nebylo možné později změnit.

Ve SPIRITu 2022 lze název varianty komponentu zadat ručně. Stejně jako dříve je název komponentu s číslem v závorkách přidán jako návrh lze jej však upravit.

Zvýšení počtu segmentů v definicích čar

Počet povolených segmentů v definici stylu čáry byl zvýšen. Dříve byl počet segmentů uživatelských čar omezen na 26, což je dostatečné pro standardní typy, např. různé typy vedení. Složitější typy čar musely být zredukovány nebo nemohly být implementovány. Toto omezení bylo u SPIRITu 2022 odstraněno a typy čar lze definovat podrobněji.

Práce s referencemi

Ve SPIRITu 2022 jsou k dispozici nové možnosti pro reference. Referene mohou být, podobně jako jsou i další komponenty, vytvořeny jako jedinečné. Jedinečná reference je integrována do výkresu pod novým názvem a externí výkres zůstane úpravami nedotčen. Název lze libovolně vybrat pomocí dialogu.

Kromě toho lze pomocí objekt inspektoru nastavit tři faktory měřítka pro úpravu zobrazení reference:

  • Faktor kótování – určuje velikost kótovámí
  • Faktor šrafování – určuje hustotu šrafování
  • Faktor textu – určuje velikost textu

Tyto faktory lze použít k přizpůsobení reprezentace reference na různá měřítka.

Aritmetika v Objekt inspektoru

Hodnoty v objekt inspektoru lze nyní také zadávat pomocí metod výpočtu. Většinu funkcí kalkulátoru známých ze vstupních řádků lze nyní použít i přímo v objekt inspektoru. Je tak možné zadávat hodnoty do objekt inspektoru pomocí aritmetických výpočtů.

Aktuálně jsou k dispozici tyto funkce:

+ Znaménko plus pro součet dvou čísel
- Znaménko mínus pro rozdíl mezi dvěma čísly
* Hvězdička pro součin dvou čísel
/ Lomítko pro zlomky
() Závorky pro příbuzné výrazy
TAN Tangenta úhlu
SIN Sinus úhlu
COS Kosinus úhlu
ATAN Arkus tangens úhlu
PI Konstanta pro kružnice (Ludolfovo číslo) "pi" = 3,14
LN Přirozený logaritmus na základ e (Eulerovo číslo) číselné hodnoty
EXP Exponenciální funkce
SQR Druhá mocnina čísla (čtverec čísla)
SQRT Druhá odmocnina čísla
ABS Absolutní hodnota čísla
TRUNC Část čísla s pevnou/plovoucí desetinnou čárkou před desetinnou čárkou (tečkou)
FRAC Zlomková část čísla s pevnou/plovoucí desetinnou čárkou za desetinnou čárkou (tečkou)

Vylepšeno licencování přes licenční server

Při použití licenčního serveru se při spuštění programu zobrazí informační dialogy, pokud nebylo navázáno spojení s licenčním serverem. Další dialogy poskytují informace o možných problémech při navazování spojení při spuštění programu. Navíc aktivace volby Použít licenční server již automaticky nekontroluje lokální hardwarový klíč nebo ID hardwaru, pokud není licenční server nalezen. V tomto případě se aplikace spustí v demo režimu nebo jako trial verze (zkušební verze).

Zobrazení v ST 3D Vieweru

Chování pozice kamery v ST 3D Vieweru bylo vylepšeno. K pozicím kamer v ST 3D Vieweru lze nyní přistupovat prostřednictvím perspektiv uložených ve SPIRITu. Dříve byla pozice kamery v ST 3D Vieweru změněna při aktivaci libovolného plánu. Nyní se to stane pouze při aktivaci situace kategorie Perspektiva.

Pozice kamery uložená v situaci se převezme. Obsah prohlížeče ST 3D Viewer se neaktualizuje automaticky, stále se to provádí pomocí funkce Aktualizovat model v prohlížeči ST 3D Viewer.

Tímto způsobem lze uložit pevné pozice do modelu a kdykoli je vyvolat.

Vylepšená správa barev

Na mnoha místech ve SPIRITu je možné přizpůsobit stávající barvy a také definovat vlastní barvy. Dialog (Editor barev) pro definici barev byl na všech místech standardizován a uživatelsky definované barvy jsou uloženy a jsou k dispozici ve všech výkresech.

Filtrační funkce při vyhodnocování

Upravitelný seznam nyní reaguje na vyhodnocení podle aktuálního nastavení volby Pouze zapnuté fólie. Možnost vyhodnocovat pouze zapnuté (viditelné) fólie byla optimalizována a nyní je upravitelný seznam generován pouze pro viditelné fólie. To vede ke zlepšení výkonu, protože upravitelný seznam již nebere v úvahu všechny prvky výkresu.

Vložit ze schránky na původní pozici

Obsah výkresu lze přenést do jiných výkresů ve SPIRITu přes schránku pomocí voleb v roletovém menu Úpravy, nebo také pomocí standardních kláves Ctrl+C a Ctrl+V. Ve SPIRITu 2022 byla při vkládání ze schránky přidána funkce F6 Na původní pozici. Tím se obsah schránky uloží na původní pozici, původní výšku a na původní vrstvy, bez ohledu na aktuálně dostupné možnosti vkládání. Ty jsou při aktuální operaci vkládání ignorovány, ale zůstávají nezměněny.

IFC import

Import IFC souborů byl ve SPIRITu 2022 rozšířen. Pro import IFC souborů jsou ve SPIRITu 2022 k dispozici dvě možnosti. IFC soubor lze importovat jako referenci nebo jako 3D model.

Importovat jako referenci

Pomocí této volby se IFC soubor importuje jako reference. Reference je vložena do nové fólie IFC-1, IFC-2, atd. Jednotlivé komponenty IFC reference jsou přehledně zobrazeny v dokovacím dialogu Správa IFC. Zde můžete vybírat jednotlivé komponenty a zobrazit jejich parametry. Každý komponent, nebo celou skupinu (např. okna, dveře,…), lze vypnout nebo zapnout. Komponenty však nelze přímo editovat.

Přeložit jako SPIRIT model

Pomocí této volby se IFC soubor do SPIRITu importuje jako 3D elementy. Protože jsou elementy importovány jako obecné, je potřeba následně v Objekt inspektoru přiřadit těmto elementům konkrétní ZAK komponenty. Některé elementy, např. okna nebo dveře se nemusí po importu zobrazit. Zobrazí se až po přiřazení konkrétního ZAK komponentu. Takto importovaný IFC soubor lze editovat.

Import obrázků

Funkce pro vložení obrázků je užitečná pro vytváření hybridních výkresů, vložení vizualizace, loga a další. Dříve byly podporovány formáty obrázků BMP a JPG. Nyní byla funkce vložení obrázku rozšířena o další formáty. Podporovány jsou tyto formáty:

  • BMP – Windows Bitmap
  • JPG, JPEG, JPE – Joint Photographic Experts Group
  • PNG – Portable Network Grphics
  • TIF, TIFF – Tagged Image File

Formát souboru XLSX

Byl přidán aktuální formát souboru XLSX pro import a export. Informace ze SPIRITu lze na různých místech exportovat jako tabulky. Nyní je pro export tabulek k dispozici také formát souboru XLSX.

Připojení k DBD-BIM

SPIRIT 2022 nabízí přímé připojení a rozhraní k DBD-BIM. Lze použít jak nainstalovaná offline data, tak online portál DBD.

Další funkce

Bylo rozšířeno kontextové menu u nových a také u některých stávajících výkresových elementů.

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Nový systém pro výškové kóty

Texty se zarovnáním

Texty se zarovnáním

Nové přizpůsobení pro lišty nástrojů

Převzít instalační cesty

Práce s komponenty - Udělat jedinečným

Zvýšení počtu segmentů v definicích čar

Práce s referencemi - Udělat jedinečným

Zobrazení v ST 3D Vieweru - Perspektiva

Vylepšená správa barev

Filtrační funkce při vyhodnocování - Pouze zapnuté fólie

IFC import - Importovat jako referenci

Tabulka zobrazuje stromovou strukturu IFC reference

IFC jako model - Objekt inspektor

Připojení k DBD-BIM

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc