SPIRIT pro studenty


Přehled novinek ve SPIRITu 2016

Novinky verze 2016 ke stažení (PDF, 1 355 kB)

Nový Start asistent

SPIRIT má nyní nové dialogové okno Start asistent. V okně je zobrazeno 15 posledních výkresových souborů. Dvojklikem na libovolný výkres v seznamu jej můžete otevřít.

Start asistent se otevře vždy při spuštění SPIRITu nebo jej můžete otevřít také přes roletové menu Soubor - Start asistent.

3D zobrazení pomocí myši

Nyní můžete váš 3D návrh pomocí myši také otáčet v 3D prostoru. Stiskněte klávesu [Ctrl] a stisknutím kolečka myši otáčejte 3D model. Zobrazení se automaticky přepne na Paralelení (rovnoběžné) promítání.

Magnetický kurzor a chytré konstrukční čáry

Pro snadnější manipulaci byla optimalizována funkce magnetického kurzoru. Pokud je aktivní pouze magnetický kurzor, bude se zobrazovat pouze jeden uchopovací bod. To vám umožní bezpečně se uchopovat k definovaným uchopovacím elementům, jako koncový bod, střed čáry, střed kružnice, průsečík atd.

Navigační menu

Do navigačního menu byla přidána nová volba Vložit. Obsahuje obdobné funkce jako jsou obsaženy v roletovém menu Vložit.

Funkce v menu Vložit byly přesunuty z menu Papír/Prezentace, případně z jiných. Uspořádání funkcí v roletovém a navigačním menu je nyní více logické.

Vložení referencí

V nabídce menu Vložit – Referenční výkres je nyní možnost vložit více referencí pomocí volby F6 Vícenásobně. To vám nabízí možnost vložit referenci do výkresu buď jednou nebo vícekrát.

Další úprava při manipulaci s referencemi je, že na kurzoru se nyní objeví nejen obdélník určující rozsah reference, ale také dvě úhlopříčky. Nyní můžete proto vidět, kde je umístěn střed reference, a tak lépe určit vztah reference k výkresu.

Ekvidistanta pro polyline

Nyní můžete vytvářet polyline s předem definovaným odstupem pomocí nové funkce F0 Ekvidistanta v menu Polyline. To umožňuje přímo definovat polyline s odstupem v jednom kroku.

Hodnota ekvidistanty může být kladná hodnota (zvětšení) nebo záporná hodnota (zmenšení).

Dynamické vyhledání obrysu

ZAK komponenty Strop lze nyní vkládat do výkresu s využitím funkce dynamického vyhledání obrysu, pokud je aktivní volba S2 Dynamicky.

Pozadí pro texty a kóty

Pro lepší čitelnost textů, text-bloků, kót, prostorů atd. lze pro texty definovat tzv. masku pozadí. V takovém případě je na pozadí textu vložen bílý obdélník, který zakrývá ostatní prvky výkresu pro výraznější čitelnost textů.

Tato funkce je nyní rozšířena, a umožňuje určit barvu obdélníku. To poskytuje další výhody, pro ještě lepší čitelnost výkresů. Lze tím zvýraznit důležité textové informace nebo kóty. Barevné pozadí se šrafurou již není problém, protože můžete nastavit stejnou barvu pozadí pro text.

Masku pozadí a barvu lze nastavit v Objekt inspektoru pro texty, kóty, text-bloky, prostory a popis objektů. Maska pozadí a příslušná barva pozadí jsou definovány pro každý element a proto je možné je individuálně měnit.

Kótování oblouků

Možnosti kótování ve SPIRITu byly rozšířeny o volbu kótování oblouků. Nová volba byla přidána do roletového menu Popisy – Kótovat, vedle voleb Průměry a Poloměry. Naleznete ji také v navigačním menu Popisy/Kóty – F4 Kótovat – F5 Oblouky. Chcete-li okótovat délku oblouku, vyberte volbu z menu a dále vyberte oblouk ve výkrese. Kótu oblouku můžete dynamicky kurzorem umístit v libovolné vzdálenosti od definovaného oblouku. Zobrazení jednotlivých elementů kóty oblouku závisí na definovaných parametrech kótování nebo vybraném výkresovém stylu.

Kromě toho můžete také vložit další body kóty. Celkovou kótu oblouku lze takto rozdělit na libovolný počet částí.

Správa zón

Nový manažer zón umožňuje vytvářet, upravovat a jasně strukturovat vaše zóny (podlaží), při práci s architektonickými ZAK komponentami. Nový dokovací dialog pro správu zón (Zóny) zobrazíte přes roletové menu Okno – Dokovací dialogy – Zóny. Dialog Zóny je integrován do stávajícího pracovního prostředí a nabízí mnoho nových funkcí.

Správa zón je rozdělena do dvou oken:

V levém okně jsou definované zóny zobrazeny jako stromová struktura se zobrazením výšky zóny a názvu zóny (např. Z-01).

V pravém okně jsou definované zóny zobrazeny graficky.

Rozdělení zón na různé stavební celky vám umožňuje individuální nastavení zóny a nabízí celou řadu možností, jak uspořádat zóny podle vašich potřeb. Můžete např. vytvořit několik budov v rámci jednoho výkresu nebo vytvořit sekce budovy s využitím odsazených podlaží.

Stropy

V souvislosti se Správou zón (viz popis výše) souvisí také použití ZAK komponentů Strop. Stropy mohou mít nyní přiřazenou 3D barvu pro zobrazení ve 3D modelu.

Mezi komponenty Strop naleznete také elementy s volnou definicí tloušťky. Volné stropy nabízí mnoho výhod v souvislosti s novou Správou zón, protože volné stropy se vždy přizpůsobí 3D modelu, pokud používáte pro editaci Správu zón.

Import SketchUp 2016

Aby byla zachována hladká interakce mezi SPIRITem a SketchUpem, import souborů SketchUp byl ve SPIRITu 2016 aktualizován na nejnovější verzi SketchUp 2016.

DWG/DXF rozhraní

Export DXF/DWG byl rozšířen na formáty DWG/DXF 2004, 2007, 2010, 2013. Toto vám umožňuje individuálně použít vhodný formát pro komunikaci s partnery projektu.

Asistent obnovení

Asistent obnovení pro obnovu výkresu byl rozšířen.

Nová verze nabízí další možnosti pro automatické zálohování. Nyní můžete vybrat mezi dvěma způsoby, jak SPIRIT bere čas, který je nastaven pro automatické zálohování.

Vždy - Ihned po otevření výkresu se odpočítává definovaný počet minut. Nezáleží na tom, jestli jste otevřeli nebo upravili výkres na pozadí (standardní nastavení ve verzi SPIRIT 2015).

Pouze pokud je výkres aktivní - Časovač pro automatické zálohování výkresu běží pouze, pokud je výkres aktivní. Pro výkresy otevřené na pozadí časovač neběží.

Absolutní nula

Každý výkres obsahuje místo, kde mají absolutní hodnoty souřadnicového systému X, Y, Z hodnotu "0". Všechny souřadnice elementů výkresu se vztahují k tomuto bodu. Nazývá se nulový bod (výkresu), absolutní nula, bod počátku, nebo počátek výkresu. Nulový bod nelze přesunout.

Tento bod je nyní součástí výkresu a není zvýrazněn společně s elementy výkresu v prototypovém souboru. Může být zobrazen jako zobrazení souřadnicových os. Nastavení zobrazení nulového bodu lze provést v dialogu Nastavení programu – Nastavení kurzoru pokud aktivujete volbu Zobrazit nulový bod výkresu.

Prostory

Prostory ve SPIRITu se skládají z několika elementů.

Nyní SPIRIT vytvoří dvě srozumitelné vrstvy, které odpovídají jejich popisným názvům. Obrysy WTL jsou shodné s čistou plochou prostoru, ale mohou se případně lišit v podkrovních prostorech.

Popis elementu – Kopírovat/Vložit

Popisy elementu pro výškové kóty (zobrazují souřadnici Y vloženého symbolu) byly nyní revidovány a vylepšeny.

Nyní můžete kopírovat symboly i s popisem elementu a kopírovat je s využitím standardních funkcí Windows [Ctrl]+[c] a [Ctrl]+[v] rámci jednoho výkresu, nebo i navzájem mezi výkresy.

Moje soubory

Složka Moje soubory je propojena s prohlížečem komponentů a nabízí nezávislé místo, kde můžete ukládat vlastní data do knihovny.

Složku Moje soubory naleznete nyní na prvním místě v prohlížeči komponentů. To vám nabízí lepší přehled a poskytuje rychlejší přístup k vaším knihovnám.

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Nový Start asistent

Magnetický kurzor a chytré konstrukční čáry

Vložení referencí

Dynamické vyhledání obrysu

Pozadí pro texty a kóty

Kótování oblouků

Správa zón

Správa zón

DWG/DXF rozhraní

Asistent obnovení

Absolutní nula

Prostory

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc